Splošni prodajni pogoji

SPLOŠNE DOLOČBE

Če pogodbeni stranki pisno ne opredelita drugače, veljajo ti splošni prodajni pogoji družbe SVETLARNA, načrtovanje svetlobe d.o.o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec) za vse pravne posle, ki jih prodajalec sklene s kupci oz. naročniki (v nadaljevanju: kupec).

Vsak morebitni odstop od teh splošnih pogojev je veljaven le, če je pisno potrjen s strani prodajalca. Tak morebitni odstop od teh splošnih pogojev ima enkratno veljavo in ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh splošnih prodajnih pogojev.

PONUDBA

Ponudba se izstavi v pisni obliki in je za prodajalca zavezujoča v roku veljavnosti ponudbe. 

Sestavni del ponudbe svetil je lahko tudi projekt razsvetljave, za pripravo katerega je prodajalec upravičen do plačila v dogovorjenem znesku med kupcem in prodajalcem, v kolikor stranka odstopi od nakupa svetil, po tem, ko je prodajalec že pripravil projekt razsvetljave. V primeru potrditve ponudbe oz. naročila svetil je izdelava projekta razsvetljave brezplačna. 

Projekti razsvetljave in ostala projektna dokumentacija, vključno s ponudbo, so avtorsko zaščiteni in jih ni dovoljeno posredovati tretjim osebam.

NAROČILA

Vsa naročila morajo biti dana v pisni obliki, to je bodisi po pošti ali v elektronski obliki.

Kupec s sprejemom ponudbe oz. sklenitvijo pogodbe oz. vsakokratno oddajo naročila potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja, da je seznanjen z izrisi in načrti, ki so del potrjenega predračuna oziroma ponudbe ter se strinja s karakteristikami izbranega blaga. 

Vse postavke potrjenega predračuna oziroma ponudbe so zaupne narave. Kupčevo naročilo postane za prodajalca zavezujoče, ko prodajalec kupcu pisno potrdi sprejem naročila oziroma plača dogovorjen avans. Spremembe naročila po potrditvi niso več mogoče. 

Splošni prodajni pogoji veljajo za vse primere prodaje in dobave blaga, ki so del prodajalčevega prodajnega programa. 

Strošek dostave in montaže ni vključen v predračun oziroma ponudbo, razen, če je to posebej definirano in dogovorjeno. Kadar so stroški montaže in prevoza vključeni v predračun/ponudbo, mora stranka zagotoviti nemoteno delo pri montaži ter dostop in dovoz do stavbe za dostavo.

Po prevzemu blaga vračila in zamenjave niso več mogoče.

REKLAMACIJE

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dva meseca, odkar je bila stvar izročena.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

-       odpravi napako na blagu ali

-       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

-       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

-       vrne plačani znesek.

Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.

Pogodbeni stranki soglašata, da je kupec dolžan opraviti količinski in kakovostni pregled blaga v 8 dneh po prejemu obvestila, da je blago pripravljena na prevzem v prodajalčevem skladišču. Manko in poškodbe mora označiti na dobavnici ali prevzemnem zapisniku. Po podpisu prevzemnega dokumenta, na katerem količinska odstopanja in poškodbe niso označene, prodajalec tovrstnih reklamacijskih zahtevkov ne priznava. 

Prodajalec tudi ne odgovarja za poškodbe, nastale po prevzemu in pregledu blaga. Pri naročilu artikla iz občutljivega materiala (steklo, gips,…) se blago ob prevzemu fizično pregleda ob prisotnosti stranke.

Kupec je dolžan upoštevati navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje, ki so priložena izdelku.

Prodajalec ne priznava reklamacijskih zahtevkov v primeru :

 • nepravilne montaže izdelka,
 • mehanskih poškodb izdelka,
 • nepravilne uporabe in vzdrževanja izdelka,
 • nepooblaščenega posega v izdelek oz. njegove predelave,
 • nastalih okvar izdelka v posledici višje sile (napetostni sunek, strela ipd.),
 • nastalih okvar izdelka pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka.

Blago ima garancijo enega leta od dneva izdanega računa in za produkte, ki so v celoti kupljeni pri istem proizvajalcu, razen, če to ni specificirano drugače. Po morebitni prijavi reklamacije se prodajalec zavezuje, da bo na potrošnikov zahtevek odgovoril v roku 8 dni od njegovega prejema, reklamacijo pa bo rešil v skupnem zakonskem roku 45 dni oziroma roku, ki ga za dobavo nadomestnih ali rezervnih delov določi dobavitelj. Predmet reklamacije je samo blago, ki ga je stranka kupila pri prodajalcu, ne pa tudi montaža in morebitni drugi stroški, ki nastanejo pri zamenjavi, v garancijski dobi, zamenjanega blaga. 

PLAČILNI POGOJI

Kupec je dolžan znesek računa poravnati v roku, ki je označen na računu prodajalca. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je kupnina na prodajalčevem računu.

Kupec lahko zavrne račun najkasneje v roku osmih od prejetja. Zavrnitev fakture mora kupec pisno utemeljiti.

V primeru zamude s plačilom si prodajalec pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti in vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi z opominjanjem in izterjavo.

Če se kupcu znatno poslabša plačilna sposobnost oziroma ne more nuditi zadostnega zavarovanja plačila, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo.

V primeru kupčeve zamude s plačilom ima prodajalec pravico nemudoma ustaviti vse nadaljnje dobave in vse dobave, povezane s trenutnim ali drugim komercialnim razmerjem s kupcem ter zahtevati dodatno zavarovanje za preostali del dobave ter povrnitev celotne škode, ki je prodajalcu nastala zaradi ustavitve dobav in prekinitve del. Poleg tega ima prodajalec pravico zavrniti nova naročila kupca oz. zavrniti dobavo kupcu do zahtevanega plačila.

SKLADIŠČENJE

Podjetje Svetlarna d.o.o. po datumu pisnega obvestila poskrbi za skladiščenje naročenega blaga brezplačno do 30 koledarskih dni, vsako dodatno obdobje naslednjih 30 koledarskih dni se naročniku zaračuna ležarina po načinu:

 • 30-60 koledarskih dni 2% vrednosti naročila,
 • Račun za ležarino se izdaja na mesečni bazi v valuto plačila 8 dni.

ODPIRALNI ČAS SKLADIŠČA: ponedeljek – petek: 10.00 – 15.00 uro

PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu vse do popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred. Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice, če kupec ne poravna kupnine v celoti. 

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ohranjali kot poslovno skrivnost še najmanj 5 let po poteku ali prekinitvi pogodbenega razmerja.

Nobena stranka ne sme podatkov iz prejšnjega odstavka razkriti ali jih uporabljati za kakršenkoli namen, ki ni neposredno povezan z izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbe, brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke. Pogodbena stranka, ki krši obveznost varovanja poslovne skrivnosti, je odškodninsko odgovorna drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo utrpi zaradi te kršitve.

VIŠJA SILA

Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je le-ta posledica dogodkov, katerim se prodajalec ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti (višja sila). Kot višja sile se razumejo dogodki, kot na primer: požar, poplave, potresi, upori, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot npr. embargo, zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomankanje materiala na svetovnem trgu, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje prodajalca. Kot višja sila šteje tudi pomankanje materiala ali storitev pri prodajalčevih dobaviteljih ali podjetjih, ki jih prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev prodajalcu. 

V kolikor je izpolnitev obveznosti prodajalca onemogočena zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, je dolžan o tem takoj obvestiti kupca. V tem primeru se rok izpolnitve podaljša za čas trajanja razlogov višje sile in njenih posledic. Če višja sila traja več kot 3 mesece, lahko kupec ali prodajalec nemudoma odstopita od pogodbe brez odškodnine ali podobnih nadomestil.

KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani prodajalca https://www.svetlarna.si/

Glede medsebojnih razmerij, ki jih ti splošni prodajni pogoji ne urejajo, veljajo določila Obligacijskega zakonika ter drugi veljavni predpisi.

Prodajalec in kupec si bosta prizadevala reševati vse morebitne spore sporazumno. V primeru, da sporazuma rešitev spora ne bo mogoča, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, pri čemer stranki dogovorita uporabo slovenskega materialnega prava.

Uradni podatki

Svetlarna, d. o. o.
Ogrinčeva ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija
dialog@svetlarna.si
ID za DDV: SI83385649

Kontakt